Privacy

De website van Oud in Afrika maakt geen gebruik van cookies.

Via www.oudinafrika.org (hierna de “Website”), een Website van Stichting Oud in Afrika (hierna ook “wij”), kunnen er persoonsgegevens ontvangen worden. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de eventuele persoonlijke informatie die wij van u ontvangen wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om alle ontvangen gegevens en dus ook persoonsgegevens, te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of indien mogelijk te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij verwerken mogelijk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het in behandeling nemen van een aanvraag.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten, wij uw toestemming hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Wij verwerken c.q. slaan de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• NAW-gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer.

Wij bewaren uw gegevens zolang wij de gegevens wettelijk gezien kunnen dan wel moeten bewaren. Gegevens die u ons toezendt ter aanvraag van een donatie bewaren wij tenminste zolang als nodig is om uw vraag, verzoek of feedback volledig af te handelen.

Alle gegevens die via e-mail of op deze site worden verzameld zullen wij vertrouwelijk behandelen.
Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze ICT-dienstverleners.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

• logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• doel gebonden toegangsbeperkingen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of indien mogelijk te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Oud in Afrika behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Oud in Afrika – mail@oudinafrika.org – 078 635 11 11

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2019.